Long-term prognosis of patients with systemic lupus erythematosus-associated pulmonary arterial hypertension: CSTAR-PAH cohort study

Junyan Qian, Mengtao Li, Xiao Zhang, Qian Wang, Jiuliang Zhao, Zhuang Tian, Wei Wei, Xiaoxia Zuo, Miaojia Zhang, Ping Zhu, Shuang Ye, Wei Zhang, Yi Zheng, Wufang Qi, Yang Li, Zhuoli Zhang, Feng Ding, Jieruo Gu, Yi Liu, Yanhong Wang, Xiaofeng Zeng

Source: Eur Respir J, 53 (2) 1800081; 10.1183/13993003.00081-2018
Journal Issue: February
Disease area: Pulmonary vascular diseases

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Junyan Qian, Mengtao Li, Xiao Zhang, Qian Wang, Jiuliang Zhao, Zhuang Tian, Wei Wei, Xiaoxia Zuo, Miaojia Zhang, Ping Zhu, Shuang Ye, Wei Zhang, Yi Zheng, Wufang Qi, Yang Li, Zhuoli Zhang, Feng Ding, Jieruo Gu, Yi Liu, Yanhong Wang, Xiaofeng Zeng. Long-term prognosis of patients with systemic lupus erythematosus-associated pulmonary arterial hypertension: CSTAR-PAH cohort study. Eur Respir J, 53 (2) 1800081; 10.1183/13993003.00081-2018

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: