Clinical characteristics and outcomes of hospitalised patients with COVID-19 treated in Hubei (epicentre) and outside Hubei (non-epicentre): a nationwide analysis of China

Wen-hua Liang, Wei-jie Guan, Cai-chen Li, Yi-min Li, Heng-rui Liang, Yi Zhao, Xiao-qing Liu, Ling Sang, Ru-chong Chen, Chun-li Tang, Tao Wang, Wei Wang, Qi-hua He, Zi-sheng Chen, Sook-San Wong, Mark Zanin, Jun Liu, Xin Xu, Jun Huang, Jian-fu Li, Li-min Ou, Bo Cheng, Shan Xiong, Zhan-hong Xie, Zheng-yi Ni, Yu Hu, Lei Liu, Hong Shan, Chun-liang Lei, Yi-xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-hua Hu, Peng Peng, Jian-ming Wang, Ji-yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-jian Zheng, Shao-qin Qiu, Jie Luo, Chang-jiang Ye, Shao-yong Zhu, Lin-ling Cheng, Feng Ye, Shi-yue Li, Jin-ping Zheng, Nuo-fu Zhang, Nan-shan Zhong, Jian-xing He

Source: Eur Respir J, 55 (6) 2000562; 10.1183/13993003.00562-2020
Journal Issue: June
Disease area: Respiratory critical care

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Wen-hua Liang, Wei-jie Guan, Cai-chen Li, Yi-min Li, Heng-rui Liang, Yi Zhao, Xiao-qing Liu, Ling Sang, Ru-chong Chen, Chun-li Tang, Tao Wang, Wei Wang, Qi-hua He, Zi-sheng Chen, Sook-San Wong, Mark Zanin, Jun Liu, Xin Xu, Jun Huang, Jian-fu Li, Li-min Ou, Bo Cheng, Shan Xiong, Zhan-hong Xie, Zheng-yi Ni, Yu Hu, Lei Liu, Hong Shan, Chun-liang Lei, Yi-xiang Peng, Li Wei, Yong Liu, Ya-hua Hu, Peng Peng, Jian-ming Wang, Ji-yang Liu, Zhong Chen, Gang Li, Zhi-jian Zheng, Shao-qin Qiu, Jie Luo, Chang-jiang Ye, Shao-yong Zhu, Lin-ling Cheng, Feng Ye, Shi-yue Li, Jin-ping Zheng, Nuo-fu Zhang, Nan-shan Zhong, Jian-xing He. Clinical characteristics and outcomes of hospitalised patients with COVID-19 treated in Hubei (epicentre) and outside Hubei (non-epicentre): a nationwide analysis of China. Eur Respir J, 55 (6) 2000562; 10.1183/13993003.00562-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: