Nosocomial outbreak of COVID-19 pneumonia in Wuhan, China

Xiaorong Wang, Qiong Zhou, Yukun He, Lingbo Liu, Xinqian Ma, Xiaoshan Wei, Nanchuan Jiang, Limei Liang, Yali Zheng, Ling Ma, Yu Xu, Dong Yang, Jianchu Zhang, Bohan Yang, Ning Jiang, Tao Deng, Bingbing Zhai, Yang Gao, Wenxuan Liu, Xinghua Bai, Tao Pan, Guoqing Wang, Yujun Chang, Zhi Zhang, Huanzhong Shi, Wan-Li Ma, Zhancheng Gao

Source: Eur Respir J, 55 (6) 2000544; 10.1183/13993003.00544-2020
Journal Issue: June
Disease area: Respiratory infections

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Xiaorong Wang, Qiong Zhou, Yukun He, Lingbo Liu, Xinqian Ma, Xiaoshan Wei, Nanchuan Jiang, Limei Liang, Yali Zheng, Ling Ma, Yu Xu, Dong Yang, Jianchu Zhang, Bohan Yang, Ning Jiang, Tao Deng, Bingbing Zhai, Yang Gao, Wenxuan Liu, Xinghua Bai, Tao Pan, Guoqing Wang, Yujun Chang, Zhi Zhang, Huanzhong Shi, Wan-Li Ma, Zhancheng Gao. Nosocomial outbreak of COVID-19 pneumonia in Wuhan, China. Eur Respir J, 55 (6) 2000544; 10.1183/13993003.00544-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: