SARS-CoV-2: minireview and review of first case in Foshan, China

Lixin Zhou, Weibiao Wen, Honglian Bai, Fengyun Wang, Haiming Yan, Chang Li, Minfeng Liang, Jiarong Zhong, Jinsong Shao, Tieou Yu, Xinhua Qiang, Xiaofan Mao, Kairong Lin, Zhanwen Guan, Yinong Ye, Wei Luo

Source: ERJ Open Res, 6 (2) 00090-2020; 10.1183/23120541.00090-2020
Journal Issue: April
Disease area: Respiratory infections

Congress or journal article abstractFull text journal articlePDF journal article, handout or slides

Rating: 0
You must login to grade this presentation.

Share or cite this content

Citations should be made in the following way:
Lixin Zhou, Weibiao Wen, Honglian Bai, Fengyun Wang, Haiming Yan, Chang Li, Minfeng Liang, Jiarong Zhong, Jinsong Shao, Tieou Yu, Xinhua Qiang, Xiaofan Mao, Kairong Lin, Zhanwen Guan, Yinong Ye, Wei Luo. SARS-CoV-2: minireview and review of first case in Foshan, China. ERJ Open Res, 6 (2) 00090-2020; 10.1183/23120541.00090-2020

You must login to share this Presentation/Article on Twitter, Facebook, LinkedIn or by email.

Member's Comments

No comment yet.
You must Login to comment this presentation.


Related content which might interest you: